Založ si blog

Slovensko je objektom asistovanej národnej samovraždy

Podceňujeme a ignorujeme totiž reálne bezpečnostné ohrozenia. Čitateľom sa ospravedlňujem za rozsah blogu, ale komplexnosť témy si to vyžaduje. Národný štát má zabezpečovať pre svojich občanov dve rozhodujúce funkcie: bezpečnosťspravodlivosť. Obidve z nich v čo najširšom chápaní. Zabezpečí to iba národná vláda, ktorá má vládnuť, nie ovládať a nie sa nechať ovládať. Nadnárodná vláda bude iba ovládať. Bezpečnosť sa netýka len obrany, alebo policajnej ochrany, ale všetkých obranných a ochranných aspektov, vrátane ochrany pred hladomorom, pred masovou chudobou a sociálnym kolapsom. Až po ochranu jazyka a kultúry štátotvorného národa pred predátormi, ktorých latentným cieľom je národ pohltiť, teda zničiť ako entitu. Rovnako spravodlivosť sa netýka len zúženého chápania rovnosti pred zákonom. Má oveľa širšie aspekty, ktoré som už publikoval v bloku, v ktorého názve je spravodlivosť.

Aby národný štát dokázal plniť ochrannú úlohu, musí si zadefinovať bezpečnostné ohrozenia. Pochopenie podstaty, čo sú ohrozenia je jednoduché. Aj jednotlivec čelí ohrozeniam straty zdravia, slobody, strechy nad hlavou, ba života, vystavenia chudobe atď. Nástroje na analýzu bezpečnostného prostredia sú rôzne. Spracovatelia prvej Vojenskej stratégie v histórii Slovenska, ktorým som šéfoval, zvolili veľmi unikátny prístup. Rozhodli sme sa nielen zadefinovať typy ohrození, ale tieto sme podrobili analýze podľa systému charakteristík. Tie sme zapracovali do prehľadnej tabuľky. Sú výsostne aktuálne.

Vplyv rozsiahleho vojenského konfliktu (z tabuľky) na životné záujmy štátu je obrovský. Dnes dokonca fatálny pre ľudstvo a civilizáciu. Odraďovacím elementom pred týmto typom je práve jadrový potenciál veľmocí. Pravdepodobnosť vypuknutia rozsiahleho vojenského konfliktu je naďalej nízka, čas výstrahy a prípravy na tento typ konfliktu zostáva primerane dlhý. Ibaže, provokovaním superveľmoci jej obkľučovaním vojenskými základňami, sa politici zahrávajú so zápalkami pri sude s pušným prachom. Tento typ ohrozenia nie je v rukách malých štátov, ich politici môžu hrať len úlohu užitočných idiotov mocností. Alebo múdrych preventistov. To druhé nám zatiaľ nehrozí.

Podceňovanie pravdepodobnosti vojenského konfliktu obmedzeného rozsahu by nebolo rozumné aj keď je relatívne nízka. Čas výstrahy a prípravy na taký typ konfliktu zostáva relatívne dlhý. Vplyv na životné záujmy malého štátu je tiež vysoký. Zmenilo sa niečo v porovnaní s prvou polovicou roka 2001, keď bola Vojenská stratégia spracovaná? Určite. Veľmi vážne, v čase schvaľovania Vojenskej stratégie parlamentom politicky nepriechodné ohrozenia, vyjadruje vysoko aktuálny stredný riadok tabuľky.

Typ ohrozenia Jeho pravdepodobnosť Čas výstrahy a prípravy Vplyv na životné záujmy štátu Akceptovateľné riziko
Rozsiahly vojenský konflikt Nízka Primerane dlhý Vysoký až fatálny Vysoké – nutná mnoho-národná koalícia
Vojenský konflikt obmedzeného rozsahu Relatívne nízka Relatívne dlhý až stredný Stredne vysoký Vysoké: spravidla mnoho-národná koalícia
Asymetrické a nelineárne ohrozenia proti charakteru štátu a spoločnosti Nepredvídateľná, v súčasnosti stredne vysoká, plazivo veľmi vysoká V prípade infiltrácie kritickej masy aktérov prakticky žiadny Veľmi vysoký: stav trvalého latentného strachu spoločnosti, mení podstatu štátu Nízke: nutná zásadná zmena politickej odvahy a zodpovednosti
Nevojenské ohrozenia všeobecného charakteru Stredne vysoká Relatívne krátky až stredný Relatívne nízky až stredne vysoký Nízke: potrebná nadrezortná súčinnosť
Prírodné katastrofy a priemyselné havárie Nepredvídateľná ale vysoká Veľmi krátky až žiadny Relatívne nízky Nízke: vítaná nadrezortná súčinnosť

 

Ľudia sa najviac boja vojny, ale úplne ignorujú závažné ohrozenia nevojenského charakteru, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia neodvratnú smrť národa. Dnes v Európe prudko narástli vnútorné ohrozenia s vonkajšími zdrojmi. Ohrozenia s hĺbkovými koreňmi v nezodpovednej a pokryteckej politike pseudo-humanistického ultraľavicového neoliberalizmu, anarchizmu (trvám na tom, že každý liberalizmus je ultraľavicový, bez výnimky), spôsobujú vnútorný rozklad štátov. Ako sa ukázalo, vznik zdanlivo nového typu ohrozenia podmieňuje viacero faktorov. A netýkajú sa len Slovenska. Vždy ide o reťazec zlyhaní rozvinutých štátov na všetkých úrovniach. Od politickej, cez sociálnu, ekonomickú, diplomatickú, vojensko-analytickú, policajno-ochrannú, atď.

Vrchol systémovej arogancie a masívnej ignorácie dôsledkov nastal masovou podporou nelegálnej organizovanej migrácie tými najmenej osvietenými politikmi v histórii ľudskej civilizácie. Bez dokladov, bez poznania ich minulosti a bezpečnostného „potenciálu“. Bez schopnosti orgánov, zodpovedných za prvky bezpečnostného systému preveriť si hodnovernosť ich legendy, ba dokonca ani veku. A dnes si títo zákerní politickí zločinci trúfajú trestať štáty a ich predstaviteľov, ktorí sa správajú zodpovedne. Vymýšľajú pre nich vnútené kvóty. Na presadenie takého politického šarlatánstva sú potrebné iné typy politickej reprezentácie. Nepripravení, nekvalifikovaní, netalentovaní nepolitici, antipolitici s nulovými analyticko-syntetickými predpokladmi, s prebytkom marketingovej manipulatívnosti, formujúci nestrany ba antistrany, podporujúce protištátky, politické mimovládky s právomocami a zdrojmi, ale bez zodpovednosti.

Pri type ohrození, vyjadrených v strednom stĺpci tabuľky, si pritom štát môže dovoliť nulové akceptovateľné riziko. Tento typ ohrozenia presiahol všetko, je neakceptovateľný, z pohľadu národno-štátnych záujmov dokonca vražedný. Unikátny vojensko-strategický koncept akceptovateľného rizika bude čitateľmi pochopený po prečítaní jedného z mojich nasledujúcich blogov o pár dní.

Už dávnejšie som uviedol, že výsledky nebezpečného správania a konania nepolitikov sú evidentným dôkazom absencie kontinuálnej kvalifikovanej analýzy situácie zodpovednými orgánmi. Korene nášho nešťastia sú v absencii vlasti a suverenite oddanej štátno-zamestnaneckej „generality“. Úvodzovky preto, lebo tento termín neobsahuje len uniformovanú generalitu, ale aj úrovne generálnych riaditeľov a šéfov rovnocenných inštitúcií v celej štátnej a verejnej správe. V samospráve tejto úrovni zodpovedajú župani a primátori veľkomiest. Práve veľkomestá sú historicky semeniskom národnej dekadencie, morálneho úpadku v najširšom chápaní, predstavujú slabinu. V užšom chápaní objektívneho odhaľovania  bezpečnostných ohrození ide o krízu informačno-spravodajského charakteru. Táto má korene v mechanizmoch politického riadenia spravodajských služieb. Tie majú v demokracii byť v rukách pripravených politikov. V monarchiách sa šľachta pripravovala na vládnutie od útleho detstva. Ak ich nedokážu riadiť stále menej kvalifikovaní amatérski zliberalizovaní a zhumanizovaní nepolitici-aktivisti, riadia ich náhradné orgány v pozadí politikov. Riadi ich oligarchia, tá sa učí od šľachty, ovláda spravodajské služby!

Je najvyšší čas na kritickú analýzu schopnosti politickej elity rozpoznať trendy a riadiť relevantné orgány, ktoré majú vplyv na politické rozhodovanie v bezpečnostnej oblasti v celej šírke. Vyspelý svet pokračuje v aplikovaní analytických šablón, ktoré sa neosvedčili, my tieto šablóny preberáme.

Korene stavu sú v rozsiahlej strategickej a geopolitickej nekvalifikovanosti nepolitikov. Masy sú pod vplyvom cielenej mediálnej manipulácie, ktorá je v rukách hŕstky oligarchických vlastníkov, stále viac náklonné voliť nepolitikov, antipolitikov a šarlatánov. Generála nemožno urobiť z poručíka ani z kapitána preskočením hodnostných úrovní, postup je možné pri očividných talentoch zrýchliť, ale nie preskočiť. Kvalifikovaným a pripraveným ministrom, ani štátnym tajomníkom, ani generálnym riaditeľom sekcie nemôže byť tridsiatnik. Zrelým, pripraveným, kvalifikovaným predsedom vlády, už vôbec nie prezidentom, nemôže byť anarchista, usvedčený podvodník, ani pomocná sila protištátky. Životná ostrieľanosť nie je garanciou kvality, ale je základným predpokladom pripravenosti na najvyššie funkcie. Práve na jej absenciu sme doteraz doplácali. Máme to v našich rukách.

Je mi jedno, že mnohým tento postoj nie je príjemný. Politik sa musí sformovať. Kombináciou praxe, prekonávania ťažkostí, sumy vedomostí, postupného vzdelania a samovzdelávania (pre najvyššie funkcie strategického), formulačných schopností, postupným preverovaním po schodíkoch životnej praxe. Dnešný stav nie je náhoda, je to riadený proces. Tento stav vyhovuje len novodobej šľachte: oligarchii, ktorá prípravu na vládnutie nepodceňuje a politikov, pre nich lokajov ich záujmov, ovláda z pozadia. To je samo osebe vážne bezpečnostné ohrozenie. Ak chceme uplatniť účinnú liečbu, potrebujeme správnu diagnózu. Liečba vychádzajúca z nesprávnej diagnózy býva smrteľná. Aspoň sa zamýšľajme, nepodceňujme stav. Sme objektom národnej vraždy resp. asistovanej samovraždy!!!

Pozn. 1: Výstižnú farebnú tabuľku čitatelia nájdu v pôvodnom článku tu: https://www.infovojna.sk/article/slovensko-je-objektom-asistovanej-narodnej-samovrazdy

Pozn. 2: Blog priamo nadväzuje na predchádzajúce 2 blogy autora.

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

26.02.2021

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10. časť.

24.02.2021

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9. časť.

22.02.2021

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

polícia

Žena s tromi promile zaútočila na druha sekáčom na mäso, trafila ho do hlavy

13.06.2024 15:04

V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.

Irán

Iránom takmer dva roky zadržiavaný Francúz Louis Arnaud sa vrátil do Paríža

13.06.2024 15:03

Arnauda v Iráne vlani odsúdili na päť rokov väzenia za údajné porušovanie národnej bezpečnosti.

kaliňák, eštok šutaj

Advokáti nevidia dôvod na zrýchlené prijímanie „lex atentát“. Závažné výhrady majú k dvom opatreniam

13.06.2024 14:52

Podľa SAK jedno z opatrení umožní orgánom činným v trestnom konaní žiadať od operátorov citlivé telekomunikačné údaje aj pri vyšetrovaní priestupkov.

Kirgizsko

Kirgizsko napriek obavám po piatich rokoch ruší zákaz ťažby uránu. Chce podporiť ekonomiku

13.06.2024 14:48

V stredoázijskej krajine susediacej s Čínou sa stále nachádzajú milióny kubických metrov toxického a rádioaktívneho odpadu z čias bývalého Sovietskeho zväzu.

petersvec

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 262
Celková čítanosť: 1196676x
Priemerná čítanosť článkov: 4567x

Autor blogu

Kategórie