Založ si blog

Vládne nám ten, koho nemôžeme kritizovať. Zastavme to, bratia!

Evidentne nemôžeme kritizovať ani NATO a už vôbec nie EÚ. Kto si trúfne, stane sa prašivým vydedencom. Médiá prestanú dostávať korupčné reklamy z eurofondov. Takmer 200 miliónov eur predstavuje masu peňazí. Otázka potom znie. Slúžime my NATO a EÚ, alebo oni majú slúžiť nám? Sú to demokratické organizácie, ktoré nám pomáhajú, alebo vo vzťahu sú vážne trhliny? Odpoveď je určite každému jasná. Obidve organizácie majú slúžiť nám, nie my im. Pozrime sa teda na ich službu z pohľadu slovenských národno-štátnych záujmov z hľadiska bezpečnostných ohrození. Slovensko nežije vo vákuu a jeho bezpečnosť v rozhodujúcej miere závisí od celoeurópskej bezpečnosti v užšom chápaní, euro-atlantickej bezpečnosti v širšom chápaní a v najširšom chápaní môže mať na vývoj u nás vplyv bezpečnosť širšieho euro-ázijského a severoafrického priestoru. Základné rozdelenie ohrození moderných spoločností bude zapadať do troch prirodzených kategórií:

(1) Ohrozenia s použitím organizovaného alebo zámerného ozbrojeného násilia s pôvodom buď vo vnútri štátu alebo mimo hraníc štátu. (2) Ohrozenia vyplývajúce v princípe z prírodných síl, ktoré môžu v prípade nezvládnutia prerásť do riešenia ich dôsledkov s použitím ozbrojeného násilia. (3) Asymetrické, nelineárne hybridné ohrozenia proti charakteru štátu a spoločnosti vo forme piatych kolón, protištátnych elementov a kolaborantov, ale aj agentov záujmov cudzích štátnych a neštátnych entít.

Hlavnou príčinou asymetrie ozbrojených ohrození modernej spoločnosti je paradoxne existencia a rozširovanie zóny bezpečnosti prostredníctvom vzniku integrovaných ekonomických a politicko-bezpečnostných zoskupení, spolu s fenoménom rozširovania technologickej a koncepčnej priepasti medzi ozbrojenými silami jednotlivých štátov. Trochu odvážne tvrdenie, ale pokúsim sa jeho platnosť dokázať v ďalšej časti. Pokúsme sa teraz stručne zosumarizovať určité skupiny ohrození, ktorým môže moderná spoločnosť čeliť. Aj keď som zámerne poprehadzoval poradie v niektorých častiach, to, čo teraz ponúkam čitateľom je podklad, z ktorého sme vychádzali v tíme autorov prvej a jedinej Vojenskej stratégie z roku 2001. Boli to aj podklady, ktoré mali tvoriť východisko vojenskej komunity v tom čase na vytvorenie obrannej stratégie, ba aj bezpečnostnej stratégie, prijatých v roku 2005. Je až zarážajúce, ako sa presne trafil a aký rozsah predvídavosti uplatnil úzky tím expertov Správy vojenského prieskumu a elektronického boja GŠ, vtedy v roku 2001 pod mojim vedením.

Za rozhodujúcu skupinu ohrození sme považovali cielené akcie subjektov cudzej moci proti osobám združujúcich sa na území štátov, majetku a iným chráneným záujmom štátu alebo neštátnych subjektov. Mohli byť napríklad dôsledkom účasti Slovenska na medzinárodných mierových a humanitárnych misiách, podpore ozbrojeného zásahu, alebo politických a hospodárskych sankcií voči inej krajine. V oficiálne prezentovanom texte sa neobjavilo moje konštatovanie, že oveľa pravdepodobnejšie môže ísť o zámerný rozklad štátu cez mediálne, psychologické, informačné formy svojim charakterom hybridných vojnových operácií. Ich nositeľmi boli už vtedy pomerne rýchlo sa etablujúce skupiny piatych kolón, cudzími zdrojmi platených kolaborantov a agentov cudzích štátov a iných mocenských entít (vrátane vlastníckych). Vôbec nezáleží na tom, že neraz ide o spriatelené štáty. Štáty nemajú priateľov, majú len záujmy, to stále platí. Môžu mať skrytý alebo otvorený charakter a rôzne formy, ako bombové útoky, rozširovanie rádioaktívnych, biologických a chemických zbraní alebo technológií, atentáty, únosy, branie rukojemníkov, vyhrážanie a zastrašovanie osôb, štátnych a správnych inštitúcií a zariadení, klamanie, dezinformácie, zastrašovanie. Zvláštnosťou tejto skupiny je fakt, že sa môžu vysvetľovať ako legitímne prostriedky boja a použitia ozbrojeného násilia zo strany slabších práve z dôvodu asymetrie spôsobilostí. Teraz nechám na čitateľoch aby si odpovedali na otázku, či nás pred nimi tak NATO, ako aj EÚ chráni, alebo ich vyvoláva, podporuje, prípadne ich vedome ignoruje.

Ďalšou skupinou sú dnes už všeobecne uznávané jednotlivé teroristické akcie a organizované aktivity medzinárodného zločinu mimoriadneho rozsahu. Keď som takéto závery vyslovil vo vtedy ešte utajovanej prednáške v máji 2001, časť vojenskej komunity ich prijímala ako strašenie vzdialené od reality. Tragické udalosti zo septembra 2001 nanešťastie v praxi potvrdili jeden z mojich vtedajších záverov, že ich dôsledkom môžu byť veľké straty na životoch. Vtedy sa o nich začalo hovoriť otvorene, ba okamžite ich politici začali zneužívať na zdôvodnenie vojnových operácií. Patrí sem tiež ohrozenie sietí, „kybernetický útok“, počítačové pirátstvo (hackeri), ohrozenie bezpečnosti informačných databáz. Aký to objav dnešnej „bezpečnostnej“ komunity. Aktérmi týchto ohrození môžu byť tak nezávislé teroristické organizácie ako aj štátom podporované teroristické organizácie, ba samotné štáty. Nezabúdajme, že opatrenia súvisiacej s COVIDom súčasnej slovenskej vlády sú svojou podstatou štátnym terorizmom, rovnako opatrenia bývalej vlády na potlačenie slobody vyjadrovania. To vôbec nenadsadzujem. Znovu sa pýtajme, či nás NATO a do istej miery aj EÚ pred nimi chráni, alebo nás vystavuje týmto ohrozeniam, prípadne k nim vládcov inšpiruje, alebo pri ich použití zatvára pred nimi oči.

Ani vtedy sme nepodceňovali živelné pohromy a katastrofy, priemyselné a ekologické havárie, vznik a šírenie epidémií. Tieto ohrozenia sú trvalo vysoko aktuálne a môžu vzniknúť v priebehu niekoľkých hodín, až dní, majú ťažko predvídateľný rozsah a existuje možnosť ich premeny na nevyspytateľné ohrozenia. Napríklad požiare, záplavy, zosuvy pôdy, zemetrasenia, snehové kalamity, dlhodobé sucho, výbuchy, požiare, radiačné havárie, únik nebezpečných látok, nebezpečné ochorenia obyvateľstva a zvierat. Aj časť týchto ohrození je podporovaná EÚ. Keď napríklad v minulosti sa ohrozenie záplavami neraz rozlialo na horných tokoch, dnes nám ich splavujú v regulovaných horných tokoch, aby sa vyvŕšili na nešťastníkoch v dolných úsekoch, pričom EÚ si zachováva štandardný postoj prinajlepšom mŕtveho chrobáka.

Videli sme aj ohrozenie rozsiahlou a závažnou diverznou činnosťou, ktorej cieľom je v rámci viditeľnej prípravy na otvorenú vojny proti štátnostiam znehodnotiť prostriedky obrany štátu, narušiť prechod štátu na vojnový stav. Napr. poškodenie a ničenie (sprivatizovanie, čiže vytrhnutie z rúk štátov – s rovnakým účinkom) produktovodov, zásobníkov pohonných hmôt, energetických zdrojov, telekomunikačných centier, dôležitých dopravných tepien a uzlov, vodných nádrží s pitnou vodou, prostriedkov systému riadenia štátu a podobne. Všimnime si, že v týchto troch skupinách je ťažké rozlíšiť ich teroristický charakter od tzv. pseudo-legitímneho charakteru vedenia vojnovej činnosti. Ale nie je ťažké vidieť, že túto činnosť už dnes vykonávajú cudzí agenti v domácich štátnych funkciách. Niekto nevidí aktívny vplyv EÚ a NATO?

Narušenie a zneužitie štandardných medzinárodných ekonomických vzťahov, prerušenie toku strategických komodít, surovín a informácií, napr. jednostranné vypovedanie ekonomických dohôd v neprospech štátu, zastavenie dodávok ropy, plynu a iných dôležitých surovín. Toto azda nepotrebuje komentár a len slepí nevidia „nie pozitívnu“ úlohu EÚ a NATO.

Ideme na čerešničku na torte ohrozeniami, ktoré v roku 2001 neboli ani zďaleka viditeľné. Ide o rozsiahle migračné vlny, ktorých prenikanie na územie štátu môže prerásť do násilnej činnosti migrantov, medzi nimi aj nelegálne prenikanie veľkých neozbrojených, ako aj polovojensky vyzbrojených, alebo na vedenie ozbrojeného zápasu a dodávanie spravodajských informácií vycvičených skupín ekonomických migrantov. Tu je už úloha EÚ priamo iniciačná, aktívna, vyvolávacia, provokatívna. Nuž a NATO zachováva polohu mŕtveho chrobáka aj v prípade dvoch konfliktov členov NATO, Turecka a Grécka (aj na Cypre) a dnes priamou agresiou púšťaním migrantských vĺn cez morské aj pozemné kanály, dokonca obsadenie územia. EÚ je pre nás priamym bezpečnostným ohrozením.

Aj ďalšie ohrozenie etnickou a náboženskou neznášanlivosťou založenou na násilných prejavoch separatizmu, nacionalizmu, etnických a náboženských sporoch, osobitne na národnostne zmiešaných územiach, v krajnom prejave pocity etnického a náboženského ohrozenia, alebo na opačnom konci škály pocity nadradenosti a výlučnosti, majú priame spojenie najmä s eurobyrokraciou.

Už v roku 2001 sme za jedno z ohrození považovali destabilizáciu štátnej moci vplyvom korupcie, infiltrácie ekonomickej mafie do štruktúr štátnej moci a následná strata kontroly legálne zvolených štruktúr nad štátom. Takéto ohrozenia patria skôr medzi kriminálne ohrozenia, ale vytvárajú živnú pôdu na pretransformovanie do ohrození, ktoré naplnia podstatu terorizmu. Ide aj o vnucovanie okupácie a teda obmedzenie suverenity formou cudzích základní. Vrátane jej skrytej formy návrhmi na spoločné ozbrojené sily EÚ, alebo spoločnej obrany, keď sa cudzie základne stanú vnútornou záležitosťou cudzej moci po odovzdaní pilierov suverenity!!! Najväčšou systémovou korupciou v histórii ľudstva sú najmä eurofondy. Zbrojné objednávky dohadzované dlhodobo cudzími peniazmi živenými agentmi vo funkciách ministrov, štátnych tajomníkov, predsedov strán a podobne nenapĺňa náhodou skutkovú podstatu uvedeného ohrozenia? Alebo konanie proti národno-štátnym životným záujmom Slovenska ministrami, ktorí po skončení mandátu dostanú za odmenu výnosné funkcie v NATO, v štruktúrach EÚ, v OSN nie je náhodou korupčnou odmenou za odvedenú robotu, destabilizáciu? Ohrozenia našej štátnosti evidentne neležia v Rusku, ale v Bratislave, ba aj v Bruseli!!! To nie je môj dojem, to je FAKT!!!

Namiesto záveru nechám priestor čitateľom. Urobte si ho sami a nezľaknite sa. Ak chceme liečiť chorobu, musíme si najskôr priznať, že sme chorí, máme nechať na expertov správnu diagnózu a nasadenie adekvátnej liečby. Pri vypuknutej chrípke to nebude hodenie do ľadovej vody, ako to robí eurobyrokracia vnucovaním stále väčšej previazanosti a závislostí. „Zastavme ich, bratia!

https://petersvec.blog.pravda.sk/2019/10/22/europska-armada-bude-nastroj-agresie/

https://petersvec.blog.pravda.sk/2019/10/26/najvacsia-systemova-korupcia-v-historii-ludstva-eurofondy/

https://petersvec.blog.pravda.sk/2019/11/05/narast-vnutornych-bezpecnostnych-ohrozeni-s-vonkajsimi-zdrojmi/

https://petersvec.blog.pravda.sk/2019/11/05/bezpecnostne-ohrozenia-nelezia-v-rusku-ale-v-bratislave/

https://petersvec.blog.pravda.sk/2020/03/14/co-uci-kriza-eu-si-vybera-len-hrozienka-problemy-nechava-statom/

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

26.02.2021

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10. časť.

24.02.2021

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9. časť.

22.02.2021

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

vojna na ukrajine, deti, ženy, Mariupol

Žiadne zľutovanie: Rusi pri obliehaní Mariupoľu vyhladovali mesto. Putin nesie zodpovednosť za smrť tisícok civilistov

13.06.2024 16:20

Za smrť tisícok civilistov nesie zodpovednosť ruský vodca Vladimir Putin a ruské vojenské velenie, uvádza Global Rights Compliance.

Hizballáh

Hizballáh v reakcii na smrť svojho veliteľa spustil veľký raketový a dronový útok na Izrael

13.06.2024 16:15

Libanonské šiitske hnutie vypálilo rakety a drony na celkom deväť vojenských objektov Izraela.

rokovanie vlády, Robert Kaliňák, Šutaj Eštok

Vláda podľa PS neznáša odborníkov. Dokazovať to majú čistky na ministerstvách i podkopávanie nezávislých inštitúcií

13.06.2024 15:50

Najnovším dôkazom je rušenie Rady pre štátnu službu. Koalícia radu ruší potajomky, narýchlo a bez riadnej náhrady, uviedli progresívci.

dolinková

Viacero štátnych nemocníc získa vyše 27 miliónov na investičné projekty

13.06.2024 15:44

Celková suma schválených investičných projektov je 27,6 milióna eur.

petersvec

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 262
Celková čítanosť: 1196740x
Priemerná čítanosť článkov: 4568x

Autor blogu

Kategórie