Založ si blog

Podnet na prešetrenie opakovaného porušenia zákonov, medicínskych postupov a zásad správnej laboratórnej praxe na ÚDZS

Nasledujúci podnet bol podaný v piatok 11. decembra 2020 na podateľni centra Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave. Text vypracoval lekár a hľadáme možnosti paralelného podania cez generálnu prokuratúru. Pohár pretiekol, vládnych diktátorov je potrebné zastaviť všetkými prostriedkami. V právnom štáte môže vláda konať len to, čo jej dovoľujú platné zákony. Páchatelia zločinov, aj ich spolupáchatelia sa musia báť. Alebo vytvoriť si podmienky na uznanie poľahčujúcich okolností zastavením podpory páchania trestnej činnosti. Poslanci majú ešte stále čas, aby sa zamysleli.

 

Podnet – otvorený list

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellova 2

829 24 Bratislava 25

Predseda ÚDZS

 

Vec: Podnet

Podľa zákona 581, paragraf 43, patrí do náplne Vašej činnosti vykonávanie dohľadu  nad zdravotnou starostlivosťou. Testovanie antigénovým testami prebiehalo odoberaním biologického materiálu z nosohltanu človeka. Inštrumentárny výkon v akejkoľvek telesnej dutine je vážnym zásahom do integrity organizmu a preto musí spĺňať patričné medicínske a právne kritériá. Počas plošného testovania antigénovými testami sa v niekoľkých vlnách testovaniu podrobili milióny obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa našich poznatkov  dochádzalo masívne a opakovane k porušeniam zákonov, medicínskych postupov a zásad správnej laboratórnej praxe. Preto sa na Vás obraciame s týmto podnetom, aby ste celý proces preskúmali a vydali k nemu stanovisko.

1/ Podmienkou akéhokoľvek medicínskeho výkonu je poučenie o prínosoch a rizikách výkonu a písomný súhlas vyšetrovaného, potvrdený jeho podpisom. Testovanie sa robilo bez písomného súhlasu a bez poučenia, teda zákon bol už len v tomto bode porušený niekoľko miliónkrát.

2/ Test kórejskej firmy Biosenzor nemá registračné schválenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ŠUKL. Takéto registračné schválenie nemal ani v žiadnom štáte Európskej únie a v čase prvej vlny testovania nemal ani nikde na svete. Na akom právnom základe boli tieto testy používané na slovenských občanoch? Test figuruje iba na Emergency Use Listing Svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Plošné testovanie nebolo núdzovým použitím, používalo sa aj na zdravých ľuďoch. Myslíme si, že použitie týchto testov na území SR bolo nezákonné. Kto je za toto zodpovedný a kto ponesie zodpovednosť, ak sa niekto bude domáhať odškodného za ujmu na zdraví, napríklad vážnejšiu alergickú reakciu, krvácanie, atď.?

3/ Absolútna väčšina zdravotníckeho personálu, viac ako 95% robilo takéto testovanie po prvý raz, bez akéhokoľvek zaškolenia a zacvičenia, dokonca to vraj  robili aj neplnoletí študenti a údajne aj zverolekári! Žiadame o preverenie týchto informácií, pretože to by bolo hrubým porušením akejkoľvek medicínskej etiky a viacnásobným porušením zdravotníckych zákonov.

4/ Kto bol zamestnávateľom zdravotníckeho personálu počas testovania a ktoré zdravotnícke zariadenie, ktorý poskytovateľ bol odborným garantom testovania?

5/ Na testovaniach sa aktívne zúčastnili aj príslušníci ozbrojených zložiek rakúskej a maďarskej armády. Na základe akého rozhodnutia sa tak stalo? Aká zákonná norma povoľuje takýto postup? Podľa nás, žiadna.

6/ Testujúci personál sa riadil podľa príbalového letáku, ktorý nebol v slovenčine, čo je tiež porušením právnych noriem, platných v SR! Teda ani príbalový leták nebol zdrojom k tomu, aby sa nekvalifikovaný personál dostal k serióznej informácii, ako postupovať. V príbalovom letáku je v angličtine, nemčine, taliančine a portugalčine zdôraznené, že je určený pre symptomatických pacientov, teda nie pre zdravých. Použitie na zdravých je hrubým porušením medicínskych postupov. Navyše podľa letáku pozitivita testu má byť konfirmovaná iným testom, čo sa nikde nerobilo, práve naopak, tí, ktorí potom šli na PCR test, dostali pokuty. Podľa Zásad správnej laboratórnej praxe pri kvalitatívnych testoch, kde sa hodnotí len: pozitívny/negatívny, majú byť minimálne 2 hodnotitelia, aby sa minimalizovalo riziko subjektívneho omylu. Toto sa podľa našich informácii prakticky nikde nerobilo, takže testovanie a jeho výsledky boli zmätočné a neposkytujú podmienky vierohodnosti a možnosti štatistického využitia.

7/ Vydávaný „Certifikát“ nespĺňa elementárne podmienky zdravotníckej dokumentácie. V záhlaví je uvedené Ministerstvo zdravotníctva, MZd však nie je poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti, ktorý musí byť uvedený na každom zdravotníckom dokumente. Na Certifikáte sú rubriky: Meno, Priezvisko, Dátum narodenia osoby, ktorej sa má poskytnúť zdravotnícka starostlivosť. Samotné tlačivo deklaruje, že ide o poskytovanie zdravotníckej starostlivosti! Kto vydal povolenie a kód na poskytovanie tejto zdravotníckej starostlivosti? Na Certifikáte nie je laboratórne evidenčné číslo, nie je tam meno a podpis autorizovanej osoby ani adresa poskytovateľa a jeho telefónne číslo.

8/ Testovanie sa robilo v priestoroch, ktoré mali veľmi ďaleko od hygienických noriem, kladených na zdravotnícke zariadenia. Ak bude takýto postup zlegalizovaný, bude v budúcnosti možné robiť na športoviskách, či v garážach Hasičského a záchranárskeho zboru aj iné zdravotnícke výkony, včítane inštrumentárnych vyšetrení iných telesných dutín….?

9/ Všetky použité odberové súpravy, použité pracovné odevy a ostatný materiál, použitý pri odberoch, predstavuje nebezpečný – kontaminovaný biologický odpad. Legislatívne je potrebné riadiť sa Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z.z. o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia. Manipulácia s takýmto odpadom si vyžaduje špeciálny prístup, zbieranie do špeciálnych, uzatvárateľných a mechanicky odolných kontajnerov, podľa možnosti spáliteľných, podliehajúce špeciálnym režimom, skladované vo vyhradenom priestore a so samostatnou písomnou evidenciou. Skladovanie musí byť zabezpečené tak, aby nedochádzalo k  zneužitiu, či odcudzeniu odpadu, aby k nemu nemali prístup nepovolané osoby, zvieratá, ani hmyz. Transport a spaľovanie v špeciálnych spaľovniach vykonáva na to vyškolený personál.  Žiadame, aby ste skontrolovali , či sa tak dialo. Nepriame indície poukazujú, že nie.

10/ Kontrolovanie Certifikátov bolo sprevádzané hrubým porušovaním zákona o ochrane osobných údajov. Podľa platnej legislatívy do zdravotníckej dokumentácie majú právo nahliadať iba osoby, viazané lekárskym tajomstvom. Nemôže to byť predavačka, pracovník SBS, vrátnik, či školník! Je neuveriteľné, že toto sa dialo v 21. storočí v civilizovanom štáte. Je pre nás nepochopiteľné, že sa už neozvala ombudsmanka, ktorá to má tiež v náplni svojich povinností.

Pri plošnom testovaní bola opakovane a masovo porušovaná legislatíva Slovenskej republiky. Je nevyhnuté, aby UDZS, ako inštitúcia, ktorá nepodlieha vláde, ani parlamentu, jasne vytýčila právne limity a medicínske kritériá pre takéto postupy v súčasnosti a aj pre budúcnosť.

Žiadame o vašu písomnú odpoveď na kontaktnú adresu.

Kontaktná osoba: MUDr. Štefan Paulov

(v podanom podnete nasledujú kontaktné údaje)

 

V Nitre 10. decembra 2020

 

Signatári podnetu a otvoreného listu:

MUDr. Štefan  Paulov; RNDr. Jozef  Prokeš, CSc; Ing. Jozef  Šedovič; Ing. Peter  Švec, p.s.c., RCDS; Ing. Peter Božík; Mgr. Tibor Cabaj;

Kto nepozná plány susedných štátov, ten s nimi nemôže uzatvárať spojenectvá: Sun-Tzu. 11.

26.02.2021

Pokračujem 11. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Poznaj nepriateľa a poznaj seba, tvoje víťazstvo nikdy nebude ohrozené: Sun-Tzu. 10. časť.

24.02.2021

Pokračujem 10. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9. časť.

22.02.2021

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun. Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na [...]

Jozef Hambálek, Vladimir Putin

Agitoval za neho aj Fico. EÚ zruší sankcie uvalené na Hambálka

22.02.2024 18:53

Únia obviňovala Slováka zo šírenia ruskej propagandy a výcviku motorkárov s cieľom zapojiť ich do bojov na Ukrajine.

tehotenský test

Poľský parlament schválil novelu zákona o núdzovej antikoncepcii

22.02.2024 18:39

V parlamente sa čaká búrlivá diskusia, keďže túto zmenu podporujú len dve z troch koaličných strán.

traktor protest poľnohospodári

Z družstva na Hradný kopec. Počas protestu sme sa zviezli v traktore s farmárom Michalom

22.02.2024 18:30

Kolóny traktoristov sa v Bratislave nevidia každý deň. Ako bola cesta s farmármi?

Robert Fico, Gašpar, Kaliňák, para, kaliňák, lindtner, boris susko

Susko stopol takmer 800-tisíc eur. Mimovládky žiadajú obnoviť dotácie na ľudské práva

22.02.2024 18:18

Organizácie vyzvali ministra, aby viedol s nimi začal viesť dialóg.

petersvec

Bez nacionalizmu, čiže vlastenectva, je každý politik len príživník z peňazí platcov daní a každý vojak len vešiak na uniformu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 262
Celková čítanosť: 1184456x
Priemerná čítanosť článkov: 4521x

Autor blogu

Kategórie